Meest gestelde vragen

Gebruik de zoekfunctie om snel te zien of uw vraag al een antwoord heeft!


Antwoord: Wij hebben 5 kinderdagverblijf groepen. 2 babydreumesgroepen van 0-2 jaar en 3 peutergroepen van 2-4 jaar. Tevens hebben wij een peuteropvang van 08.00-13.00 uur voor kinderen van 2-4 jaar en 4 BSO-groepen voor kinderen van 4-13 jaar die naar de basisschool gaan.

Antwoord: U kunt via deze website onder het kopje ‘inschrijven’ het inschrijfformulier invullen en dit digitaal versturen aan onze administratie. Wij zullen op werkdagen binnen 48 uur contact met u opnemen.

Antwoord: Als u uw kind aanmeldt via onze website krijgt u meteen een bevestiging dat uw inschrijving is ontvangen. Bij aanmelding via de telefoon zullen wij u verzoeken het inschrijfformulier van de website in te vullen om een correcte afhandeling van de inschrijving te kunnen garanderen. Wij zullen uw aanvraag direct proberen uit te voeren en aan uw wensen tegemoet te komen. Mochten de gewenste dagen niet voorradig zijn, dan zullen wij u een alternatief aanbieden of mededelen wanneer plaatsing op de gewenste dag(en) wel mogelijk is.

Antwoord: Uiteraard mag u bij ons een kijkje komen nemen, wij juichen dat zelfs toe. U kunt dan zien hoe wij werken en uw vragen stellen. Wij vragen u hiervoor wel telefonisch een afspraak te maken of via het kopje contact op onze website een afspraak aan te vragen.

Antwoord: Wij streven ernaar u direct een plek te kunnen bieden. Mocht er geen plaats beschikbaar zijn op de door u gewenste dag(en), dan zullen wij contact met u opnemen om de alternatieven met u te bespreken.

Antwoord: Wij streven ernaar om bij de aanvraag direct een afspraak te maken voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. Wanneer uw kind geplaatst wordt dan zal plusminus 2-4 weken voor de start van de plaatsing één van de pedagogisch medewerkers contact met u opnemen voor het afspreken van een wenochtend(en). Op deze ochtend kunt u kennismaken met de vaste pedagogisch medewerkers van de groep en wordt belangrijke informatie doorgesproken.

Antwoord: U kunt ons een e-mail sturen (info@kdvdewildenhorst.nl) met daarin het verzoek van een wijziging of uitbreiding van de plaatsing van uw kind. Wij zullen dat vervolgens in behandeling nemen en met u kortsluiten. U ontvangt na akkoordbevinding een contract waarin de wijziging is vastgelegd.

Antwoord: De opzegtermijn bedraagt 1 maand en kan per ommegaande.

Antwoord: De opzegtermijn staat vast en daarvan kan in principe niet worden afgeweken.

Antwoord: De plaatsingsovereenkomst van uw kind stopt automatisch na de dag dat uw kind 4 jaar wordt. U hoeft daarvoor dus niets te doen. Op de buitenschoolse opvang eindigt het automatisch op de dag dat uw kind 13 wordt of naar de middelbare school gaat.

Antwoord: U kunt te allen tijde voortijdig schriftelijk of per mail opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient te geschieden per aangetekende brief of per mail met ontvangstbevestiging.

Antwoord: Voor de buitenschoolse opvang moet u opnieuw inschrijven. Uw kind wordt niet automatisch geplaatst. Inschrijven kunt u doen via de website (www.bsodewildenhorst.nl).  U bent na inschrijving niet automatisch verzekerd van een plaats. Wij proberen wel kinderen die op het KDV hebben gezeten met voorrang een plaats te bieden. Mocht er geen plek zijn op de gewenste dagen, dan proberen wij wel een alternatief te bieden.

Antwoord: Als u uw kind wilt afmelden, bijvoorbeeld wegens ziekte of een andere oorzaak, dan kunt u dat telefonisch doen (020-6595071) of per mail (info@kdvdewildenhorst.nl).

Antwoord: Wij waarderen het als u op de groep meldt wanneer u op vakantie gaat in verband met de planning. Bij afwezigheid door ziekte, vakantie of een andere oorzaak, is er geen mogelijkheid van restitutie van de kosten voor de opvang over de desbetreffende periode.

Antwoord: U kunt voor uw kind altijd een extra dag aanvragen. Dit kan per mail. Wij zullen de aanvraag dan in behandeling nemen en kijken of er een plekje vrij is op de desbetreffende groep. Wanneer dit niet het geval is, maar wel een plek vrij is op één van de andere groepen (met dezelfde leeftijden), vragen wij u een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin u aangeeft dat u akkoord geeft dat uw kind die dag doorbrengt in een andere (stam)groep. Als er voor die tijd toch nog een plekje vrij is, kan uw kind die dag alsnog naar zijn/haar eigen groep. De kosten van de extra dag worden berekend op de eerstvolgende maandfactuur.

Antwoord:  U kunt altijd een ruildag aanvragen. Voorwaarde is wel dat de ruiling van dagen binnen hetzelfde weeknummer plaatsvindt óf een week eerder of later. Tevens moet er ruimte zijn op de groep van uw kind. Eventueel kan er ook gekeken worden naar een plekje op een andere groep (met dezelfde leeftijden), hiervoor dient dan een toestemmingsformulier ondertekend te worden. Ruilingen kunnen alleen via de mail worden aangevraagd (info@kdvdewildenhorst.nl), dit om misverstanden te voorkomen. Er kan niet worden geruild met Nationale Feestdagen.

Antwoord: KDV De Wildenhorst (0-4 jaar) is 51 weken per jaar geopend. Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten. Voor deze week betaalt u ook niet, dit is reeds verwerkt in uw maandbedrag. Op Nationale Feestdagen zijn wij gesloten. Deze dagen staan aangegeven op de website. De Peuteropvang is 12 vakantieweken gesloten. Voor de BSO geldt dat wij 52 weken per jaar open zijn.

Antwoord: Als u op de groep komt zal de pedagogisch medewerkster u vragen een kwitantie te ondertekenen waarop de datum en de kosten komen te staan. Ook de pedagogisch medewerkster zal de kwitantie ondertekenen. Vervolgens krijgt u het origineel mee en zal een kopie naar de administratie gaan. De kosten voor de extra dag opvang worden op de eerstvolgende maandfactuur berekend. Het bedrag voor een extra dag opvang bedraagt € 70,- voor het KDV, € 25,- voor een extra ochtend op de POV en € 65,- voor een extra dag op de BSO.

Antwoord: Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. De overheidsbijdrage is afhankelijk van het toetsingsinkomen van de ouders. De Belastingdienst keert deze toeslag uit. Op de site van de Belastingdienst vindt u uitgebreide informatie over de kinderopvangtoeslag. Wilt u weten wat voor u de werkelijke kosten zijn van de kinderopvang? Dan kunt u een proefberekening maken via de website www.toeslagen.nl

Antwoord: Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via het UWV of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan. Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u kijken op de site van de belastingdienst.

Antwoord: Bent u werkloos geworden? Heeft u als ondernemer uw bedrijf beëindigd? Of werkt u niet langer mee in de onderneming van uw partner en krijgt u geen meewerkaftrek meer? Als één van deze situaties voor u geldt, dan heeft u nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag (KOT). Let op! U kunt de toeslag stopzetten met het nieuwe Aanvraag- en Wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag voor 2019.

Antwoord: Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van kinderopvangtoeslag is: “het kind waarvoor u kinderopvang toeslag vraagt, zit nog niet op het basisonderwijs”. Als uw kind in juni 4 jaar wordt, maar pas in augustus naar school gaat, dan heeft u tot de eerste schooldag dus recht op kinderopvangtoeslag. Zie ook www.toeslagen.nl.

Antwoord: U ontvangt maandelijks een factuur voor de kosten van de kinderopvang. Betaling geschiedt per automatische incasso per de 25e van de maand vooraf. U ontvangt een digitale factuur per e-mail.

Antwoord: Bij werkloosheid of beëindiging van de werkzaamheden als zelfstandige wordt een termijn van zes maanden gehanteerd waarin de ouder hetzelfde recht houdt op kinderopvangtoeslag. Met deze opzegtermijn wordt voorkomen dat ouders die binnen zes maanden nieuw werk hebben gevonden niet op tijd kinderopvang kunnen vinden. Daarnaast wordt van werkzoekenden of voormalig zelfstandigen verwacht dat zij zich inzetten om nieuw werk te vinden. Het kind kan dan naar de opvang zodat de ouders zich volledig kunnen richten op het solliciteren. Ook kan na zes maanden nog recht op kinderopvangtoeslag bestaan. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Antwoord: U ontvangt automatisch per mail in februari een “jaaroverzicht kosten kinderopvang” over het voorgaande jaar. Hierop staan de totaal afgenomen uren opvang. Aan de hand van dit jaaroverzicht kunt u de opgaaf kinderopvangtoeslag invullen.

Antwoord: De kinderen worden allemaal in een vaste groep geplaatst, dit heet een stamgroep. Per groep werken 3-4 vaste pedagogisch medewerkers op in principe vaste dagen.

Antwoord: Wij volgen de richtlijnen zoals die door de wet via de beroeps kind ratio (BKR) zijn vastgelegd: op de babydreumesgroep (0-2 jaar) wordt er gewerkt met 1 pedagogisch medewerker per 4,5 kind (dus 2 pm’ers op 9 kinderen). Bij de peutergroepen (2-4 jaar) bedraagt de kind/leidster ratio 1 pedagogisch medewerker op maximaal 8 kinderen. Bij de BSO groepen is de richtlijn 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen.

Antwoord: Een verticale groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden: 0–4 jaar op het kinderdagverblijf en van 4–13 jaar op de buitenschoolse opvang. De kinderen verblijven de hele opvangperiode in dezelfde groep.

Antwoord: Een horizontale groep bestaat uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en in dezelfde ontwikkelingsfase. Wij hebben babydreumesgroepen van 0-2 jaar, peutergroepen van 2-4 jaar en de BSO bestaat uit verticale groepen van 4-13 jaar. Kinderen blijven gedurende een bepaalde periode in dezelfde groep, bij het ouder worden stromen zij door naar een andere horizontale groep.

Antwoord: De pedagogisch medewerker kan goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de behoeftes en interesse van de hele groep. Het dagritme is afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de behoeftes van de groep. Op een babygroep is meer sprake van een individueel dagritme en op een peutergroep een gezamenlijk dagritme. Activiteiten, spelmateriaal en groepsregels zijn afgestemd op de ontwikkelingsfases van de groep kinderen. Er zijn meer speelkameraadjes van dezelfde leeftijd om op hetzelfde niveau samen mee te spelen en te ontdekken.

Antwoord: op KDV De Wildenhorst wordt in principe met horizontale groepen gewerkt en wel twee groepen van 0-2 jaar en drie groepen van 2-4 jaar.

Antwoord: Wij hebben een vast team van pedagogisch medewerkers en werken niet met het uitzendbureau of met oproepkrachten. Het kan wel zo zijn dat een vaste pedagogisch medewerker van de dreumesgroep invalt bij de peutergroep in geval van ziekte of vakantie, maar het is altijd iemand uit ons eigen team.

Antwoord: Eten en drinken wordt door ons verzorgd. Indien uw kind een dieet volgt vragen wij u om deze speciale voeding mee te geven. De kinderen krijgen dagelijks verse groente en fruit. De bakker levert het brood en wekelijks worden de boodschappen gebracht. Wij werken met de standaard Nutrilon babyvoeding, borstvoeding of andere kunstvoeding kan meegegeven worden.

Antwoord: Wij hebben een ruim parkeerterrein waarop u 30 minuten gratis kan parkeren .

Antwoord: Er zijn 2 mogelijkheden: 1. Bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u het LRKP nummer zoeken van KDV De Wildenhorst. Alleen de naam van de vestiging en de plaatsnaam invullen is voldoende. 2. Op onze site kunt u het LRKP nummer vinden onder het kopje ‘tarieven‘. Voor meer informatie over het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u de site van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap raadplegen.

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de wijze waarop uw kind wordt verzorgd, kunt u dit bespreken met de directbetrokkene(n), de pedagogisch medewerker. Mocht u er niet uitkomen met de pedagogisch medewerker op de groep van uw kind, dan kunt u te allen tijde een gesprek aanvragen met een van de leidinggevenden, Karin, Lilian of Sonja. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf,  de peuteropvang en de BSO en is de aangewezen persoon om samen met u tot een oplossing te komen. De leidinggevende zal u vragen om het klachtenformulier in te vullen. U kunt uw klacht ook schriftelijk opsturen. Adresgegevens kunt u vinden onder het kopje contactgegevens. Zodra de klacht ontvangen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De klacht zal vervolgens binnen 10 werkdagen in behandeling worden genomen. Ons uitgangspunt is om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht u er dan nog niet zijn uitgekomen dan kunt u uw klacht insturen naar:
Geschillencommissie Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl )
Onderstaand treft u aan het geschilartikel zoals ook opgenomen in onze algemene voorwaarden:

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna de Geschillencommissie ) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

U kunt zich indien gewenst ook direct tot de geschillencommissie wenden.