Veiligheid


Veiligheid is voor ons geen vanzelfsprekendheid, maar een constant aandachtspunt. Als ouder moet u er blindelings op kunnen vertrouwen dat uw kind bij ons in goede handen is en niet in verwijtbaar gevaarlijke situaties belandt. Zoals opgenomen in de Wet IKK hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd conform de richtlijnen van Veiligheid.nl welke regelmatig wordt geüpdatet. Wij maken daarbij gebruik van een inventarisatiemodel dat per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren bij nalatigheid in kaart brengt. Aan de hand van de bevindingen ondernemen wij indien nodig maatregelen.

Feitelijke veiligheid
De feitelijke veiligheid van ruimtes en materialen is goed controleerbaar en daardoor goed beheersbaar. Is de inventaris in goede staat? Het speelgoed heel? Werkt de brandinstallatie? Jaarlijks is er een ontruimingsoefening.

Gedragsafhankelijke veiligheid
De meeste ongelukken zijn te wijten aan het gedrag van mensen waarbij de regels die de veiligheid moeten waarborgen niet worden nageleefd. Denkt u eens aan kokend water, dichtvallende deuren, elektriciteit en dergelijke. Dit menselijk handelen is een zeer bepalende factor van veiligheid en is daarom voor ons een constant punt van aandacht. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij uiterst zorgvuldig omgaan met de veiligheidsmaatregelen. Hoewel wij fouten van medewerkers nooit helemaal uit kunnen sluiten, beperken wij de kans op fouten tot een minimum door elkaar aan te spreken op nalatigheid en veiligheid regelmatig te bespreken.

Brandveiligheid
Het kinderdagverblijf voldoet aan de brandveiligheidseisen die zijn gesteld in de verordening op de kinderopvang en in de afgegeven gebruiksvergunning door de brandweer Haarlemmermeer. Aanvullend op deze eisen zijn er uitgebreide instructies vastgelegd in het nood- en ontruimingsplan. Het kinderdagverblijf heeft een eigen ontruimingsplan. Tevens worden alle blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd door een erkend en gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf. Omdat we het belangrijk vinden dat de pedagogisch medewerksters in geval van een noodsituatie goed handelen en om te bekijken of het ontruimingsplan zoals omschreven voldoet, wordt er minimaal 1 keer per jaar een oefening gehouden. Door het ontruimingsplan regelmatig te oefenen verminder je zowel bij kinderen als bij pedagogisch medewerksters de kans op paniek en kunnen eventuele hiaten worden opgespoord. Tevens zijn er dagelijks meerdere BHV’ers en EHBO’ers op de dagopvang aanwezig.

BHV/(kinder)EHBO
Ons kinderdagverblijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen omtrent Bedrijfshulpverlening (BHV). Elk jaar volgt een groot aantal pedagogisch medewerksters een (kinder) EHBO en BHV (herhaling) cursus. Zij worden in staat geacht in het geval van nood of calamiteiten eerste hulp te verlenen.

Zo proberen wij de veiligheid van de kinderen, de medewerksters en ouder(s)/verzorger(s) zo optimaal mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk dat alle medewerksters zich bewust zijn van de meeste zaken omtrent veiligheid en weten hoe te handelen in geval van ziektes of een ongeval. Tevens zal er in de teambesprekingen regelmatig aandacht worden besteed aan preventie, EHBO en BHV.